Co je náhradní plnění?

Zaměstnánání občanů se změněnou pracovní schopností


Klikněte pro stažení zákonu o zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.

Odběrem služeb od firmy Helios mohou zaměstnavatelé plnit svou povinnost dle ustanovení § 24 odst. 3b č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti.

Řešení povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat občany s ZP (tzv. povinný podíl).


Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9 Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen povinný podíl). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%.


§18 (1) vyhláška č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti: Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických
nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Příklad výpočtu odvodu do státního rozpočtu za pracovníky s ZP ( dle Zák.práce § 24 ).
Odvod do státního rozpočtu dle § 24 od 1.1. 2006 činí za jednoho pracovníka 2,5 násobek průměrné mzdy 46.052,50,- Kč ročně. (pro r. 2006 )

Při odebrání služby od firmy zaměstnávající více než 50% občanů se ZP, záleží na objemu plateb odebraných ve sledovaném kalendářním roce k započtení do plnění povinného podílu. Mění se každoročně s výpočtem Českého statistického úřadu k průměrnému měsíčnímu výdělku z předcházejícího kalendářního roku.